KOMENTARZE                                                              MONOGRAFIE

ARTYKUŁY I WYWIADY

Lex Kaczyński. Wyborcze procesy raczej nie w Monitorze Sądowym

 

Wypowiedź dla:

Dziennik Gazeta Prawna z 16.08.2023

Publikacja oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w sprawach o naruszenie dóbr osobistych – uwagi na tle art. 1050 § 4 KPC

 

Monitor Prawniczy 2023/6

Zarzut niewłaściwego zastosowania lub niezastosowania prawa
materialnego

 

w: Zarzuty apelacyjne w procesie cywilnym, red. M. Rzewuski,

Warszawa 2023

Kilka uwag na temat zastosowania art. 520 KPC

 

Monitor Prawniczy 2022/11

Resolution of Cases for Consumer Protection under Civil Procedure in Poland. Selected Issues

 

International and Comparative Law Review, 2022, vol. 22, no. 1

Zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji w postępowaniu rozpoznawczym

 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria prawnicza. Prawo 29/2020

Zadośćuczynienie za krzywdę osoby prawnej – czy jest możliwe?

 

Wypowiedź dla:

Dziennik Gazeta Prawna z 5.09.2023

 

UE pracuje nad wzmocnieniem niezależności mediów

 

Wypowiedź dla:

Dziennik Gazeta Prawna z 27.06.2023

 

Dopuszczalność podpisania sprostowania prasowego przez pełnomocnika – Glosa do uchwały SN z 8.12.2021 r., III CZP 83/20

 

Orzecznictwo Sądów Polskich 2022/12

Status prawny redaktora naczelnego dodatku dziennika lub czasopisma. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4.09.2020 r., II CSK 801/18

 

Polski Proces Cywilny 2022/2

Ratio legis wprowadzenia art. 186(1) k.p.c.

 

w: Nowelizacja postępowania cywilnego. Wpływ zmian na praktykę sądową, red. M. Białecki, S. Kotas-Turoboyska, F. Manikowski, E. Szczepanowska, Warszawa 2021

Wpływ nowelizacji KPC na przebieg postępowania o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego

 

Monitor Prawniczy 2020/16

Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sporządzonego w innym postępowaniu

 

Aktualne zagadnienia postępowania dowodowego i środków dowodowych w postępowaniu cywilnym pod red. M. Skibińskiej, Zielona Góra 2020

Właściwość miejscowa sądu w sprawach o ochronę dóbr osobistych. Glosa do uchwały SN z 15.12.2017 r., III CZP 91/17

 

Polski Proces Cywilny 2019/4

Wpływ zmian w przepisach o apelacji na rozpoznanie sprawy przed sądem drugiej instancji

 

w: Postępowanie cywilne – wprowadzone i projektowane zmiany 2019, red. G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski, Warszawa 2019

Czy uchylenie art. 370 KPC przyspieszy rozpoznawanie spraw przed sądami II instancji?

 

Monitor Prawniczy 2019/4

Wykonanie wyroku w sprawie o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego

 

w: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak, Warszawa 2018

Zdolność sądowa redaktora naczelnego w postępowaniu o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22.06.2017 r., III CZP 8/17

 

Polski Proces Cywilny 2018/4

Doręczenie odpisu pisma procesowego zawierającego rozszerzenie powództwa bezpośrednio pełnomocnikowi strony przeciwnej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21.01.2016 r. (III CZP 95/15)

 

Polski Proces Cywilny 2016/4

Przeprosiny za naruszenie dóbr osobistych w toku kampanii wyborczej w oparciu o art. 111 Kodeksu wyborczego

 

Edukacja Prawnicza 2015/1

Użycie wizerunku osoby powszechnie znanej w reklamie prasowej – Glosa do wyroku SN z dnia 27.09.2013 r., III CSK 739/12

 

Monitor Prawniczy 2015/15, współautor: K. Zygmunt

Konsekwencje zniesienia obowiązku meldunkowego dla postępowania cywilnego. Podstawowe problemy i kierunki ich rozwiązania

 

Studia Prawnicze PAN 2014/4

Bibliografia postępowania cywilnego za rok 2013

 

Polski Proces Cywilny 2014/4, współautor: Ł. Kozłowski

Arbitraż w sprawach o opublikowanie sprostowania prasowego

 

[w:] Quo vadis arbitraż? red. A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł, Warszawa 2013

Nowy wymiar sprostowania prasowego

 

Edukacja Prawnicza 2013/6-9

Ochrona tytułu prasowego w myśl przepisów prawa autorskiego

 

Monitor Prawniczy 2013/8

Phone: 123-456-7890
Fax: 098-765-4321
Chicago, IL 60606
123, New Lenox