KOMENTARZE                                                              MONOGRAFIE

ARTYKUŁY I GLOSY

Wykonanie wyroku w sprawie o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego

Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu (red. A. Barańska, S. Cieślak) Warszawa 2018

Doręczenie odpisu pisma procesowego zawierającego rozszerzenie powództwa bezpośrednio pełnomocnikowi strony przeciwnej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21.01.2016 r. (III CZP 95/15)

Polski Proces Cywilny 2016/4

Zdolność sądowa redaktora naczelnego w postępowaniu o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22.06.2017 r., III CZP 8/17

Polski Proces Cywilny 2018/4

Przeprosiny za naruszenie dóbr osobistych w toku kampanii wyborczej w oparciu o art. 111 Kodeksu wyborczego

Edukacja Prawnicza 2015/1

Użycie wizerunku osoby powszechnie znanej w reklamie prasowej – Glosa do wyroku SN z dnia 27.09.2013 r., III CZP 739/12

Monitor Prawniczy 2015/15, współautor: K. Zygmunt

Konsekwencje zniesienia obowiązku meldunkowego dla postępowania cywilnego. Podstawowe problemy i kierunki ich rozwiązania

Studia Prawnicze PAN 2014/4

Bibliografia postępowania cywilnego za rok 2013

Polski Proces Cywilny 2014/4, współautor: Ł. Kozłowski

Arbitraż w sprawach o opublikowanie sprostowania prasowego

[w:] Quo vadis arbitraż? red. A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł, Warszawa 2013

Nowy wymiar sprostowania prasowego

Edukacja Prawnicza 2013/6-9

Ochrona tytułu prasowego w myśl przepisów prawa autorskiego

 

Monitor Prawniczy 2013/8

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. w obecnie obowiązującym stanie prawnym oraz w myśl projektu ustawy nowelizującej KSH

 

Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego 2011/1

Phone: 123-456-7890
Fax: 098-765-4321
Chicago, IL 60606
123, New Lenox