OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach praktyki zawodowej świadczę kompleksową obsługę na rzecz podmiotów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Świadczenie pomocy prawnej obejmuje pełny zakres profesjonalnych usług: reprezentację jednostek samorządowych w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie i opiniowanie uchwał rady gminy/powiatu, zarządzeń organu wykonawczego, sporządzanie i opiniowanie umów a także tworzenie raportu o stanie gminy i powiatu.

Dodatkowo prowadzę szkolenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z zakresu raportu o stanie gminy i powiatu, budżetu obywatelskiego, statusu prawnego radnego, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, postępowania administracyjnego oraz ochrony dóbr osobistych osób pełniących funkcje publiczne. Łącznie przeprowadziłem ponad 100 szkoleń z tego zakresu.

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I WIZERUNKU

W dobie rozwoju mediów społecznościowych oraz prasy internetowej dobra osobiste jednostki takie jak cześć, godność, prawo do prywatności, czy wizerunek są szczególnie narażone na ich naruszenie nie tylko ze strony dziennikarzy, ale także osób trzecich. Katalog środków ochrony dóbr osobistych jest szeroki, zaś sztuką jest wybór tego, który będzie adekwatny w danej sytuacji. W niektórych przypadkach wystarczające będzie żądanie usunięcia skutków naruszeń poprzez opublikowanie przeprosin. W innych zaś zasadnym będzie dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie, zapłatę na cel społeczny, a nawet odszkodowanie. Zajmuję się kompleksową ochroną dóbr osobistych i wizerunku. Reprezentuję także strony w trakcie postępowań karnych o zniesławienie i zniewagę.

ODSZKODOWANIA

Odszkodowanie to świadczenie należne poszkodowanemu wskutek wyrządzonej mu szkody przez inny podmiot. Uzyskanie odszkodowania uzależnione jest od wystąpienia łącznie trzech przesłanek: zaistnienia zdarzenia, z którym przepisy prawa wiążą obowiązek naprawienia szkody, powstania szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą. Podstawową funkcję odszkodowania stanowi rekompensata uszczerbku powstałego u osoby poszkodowanej. Sprawy o odszkodowanie wymagają cierpliwości w szczególności ze względu na ich zawiłość, obszerność materiału dowodowego oraz konieczność zasięgnięcia opinii biegłych. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną m.in. w sprawach dotyczących odszkodowań z OC, AC, ubezpieczeń na życie, powypadkowych oraz od Skarbu Państwa

SPROSTOWANIA PRASOWE

Każdy może poczuć się dotknięty publikacją prasową na jego temat. Instytucja sprostowania prasowego uregulowana w ustawie – Prawo prasowe pozwala na bezpłatne przedstawienie na łamach dziennika lub czasopisma własnego stanowiska w reakcji na nieprawdziwe lub nieścisłe wiadomości zawarte w materiale prasowym. Doradzam zarówno jednostkom, które chcą zainteresowane sprostowaniem, jak i redaktorom naczelnym, przeciwko którym dochodzone są roszczenia. Analizuję materiały prasowe pod kątem możliwości ich skutecznego sprostowania, redaguję wnioski o sprostowanie, reprezentuję strony w trakcie postępowań sądowych, a także pomagam w wykonaniu zapadłego w sprawie wyroku.

Pozostałe specjalizacje

  • Umowy cywilnoprawne

  • Regulowanie praw do nieruchomości

  • Prawo rodzinne

  • Prawo autorskie

  • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

  • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

  • Prawo spółek handlowych

  • Prawo pracy

  • Prawo spadkowe

Phone: 123-456-7890
Fax: 098-765-4321
Chicago, IL 60606
123, New Lenox