OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Dobra osobiste to szczególne wartości, takie jak cześć, godność, prawo do prywatności, wizerunek, czy renoma firmy. Ich naruszenie w prasie, Internecie lub na innym forum niesie za sobą dotkliwe skutki w postaci utraty reputacji, zaufania bądź wiarygodności.

W razie naruszenia dobra osobistego przed pokrzywdzonym otwierają się różne możliwości działania, jak np. roszczenie o zaniechanie naruszeń, domaganie się opublikowania przeprosin, żądanie zadośćuczynienia lub odszkodowania. Wybór odpowiedniego środka ochrony przed wszczęciem postępowania sądowego może mieć kluczowe znaczenie dla ostatecznego wyniku sprawy.

Kancelaria z sukcesami prowadzi sprawy sądowe z zakresu ochrony dóbr osobistych osób fizycznych oraz osób prawnych. Pomagam w formułowaniu wniosków o zabezpieczenie polegających na zakazie publikacji, tak by już na czas trwania procesu naruszający dobre imię materiał został usunięty z przestrzeni publicznej. Doradzam także jak wykonać prawomocny wyrok nakazujący przeprosiny, gdy po drugiej stronie nie ma woli dobrowolnego spełnienia świadczenia.

SPROSTOWANIA PRASOWE

Sprostowanie prasowe to instytucja przewidziana dla każdego kto nie zgadza się z treścią materiału prasowego, w którym został opisany. Wystarczy mieć własne, odrębne stanowisko a następnie złożyć wniosek o sprostowanie. Wówczas na redaktorze naczelnym spoczywa ustawowy obowiązek bezpłatnego opublikowania sprostowania. Brzmi niewiarygodnie, ale… jest kilka rzeczy, o których trzeba pamiętać.

Sprostowanie może dotyczyć wyłącznie faktów. Na złożenie wniosku o sprostowanie jest tylko 21 dni od publikacji materiału prasowego. Sprostowanie musi odpowiadać wszystkim wymogom formalnym ustawy – Prawa prasowego. W przeciwnym razie redaktor naczelny będzie miał powód by odmówić publikacji.

Skutecznie doradzam jak prawidłowo zredagować wniosek o sprostowanie, tak by redaktor naczelny nie miał podstaw do odmowy publikacji. A jeśli mimo to odmówi zamieszczenia sprostowania (co się w praktyce zdarza), reprezentuję strony w postępowaniu sądowym. Toczy się ono w przyspieszonym trybie, w którym sąd ma ustawowy obowiązek rozpoznania sprawy w terminie 30 dni od dnia wniesienia pozwu.

PRAWO AUTORSKIE

Przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest utwór będący rezultatem pracy człowieka, o charakterze twórczym, mający indywidualny charakter. Chwilą, od której rozpoczyna się ochrona jest ekspresja, czyli uzewnętrznienie utworu. Prawa autorskie dzielimy na osobiste i majątkowe. Prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem, która jest  nieograniczona w czasie i niezbywalna. Prawa majątkowe obejmują prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Jedne i drugie są narażone na naruszenie, przy czym odmienne są reguły dochodzenia praw przed sądem. Naruszenie praw majątkowych otwiera bowiem możliwość uzyskania już na etapie wszczęcia postępowania sądowego tzw. zabezpieczenia informacyjnego, które może skutecznie pozwolić na zabezpieczenie dowodów świadczących o dokonaniu naruszenia.

Kancelaria reprezentuje klientów przed sądem w sprawach o ochronę autorskich praw osobistych i majątkowych. Doradzam także w sporządzaniu umów licencyjnych oraz o przeniesienie praw majątkowych.

 

ODSZKODOWANIA

Odszkodowanie to świadczenie należne poszkodowanemu wskutek wyrządzonej mu szkody przez inny podmiot. Uzyskanie odszkodowania uzależnione jest od wystąpienia łącznie trzech przesłanek: zaistnienia zdarzenia, z którym przepisy prawa wiążą obowiązek naprawienia szkody, powstania szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą. Podstawową funkcję odszkodowania stanowi rekompensata uszczerbku powstałego u osoby poszkodowanej. Sprawy o odszkodowanie nie należą do najłatwiejszych w szczególności ze względu na ich zawiłość, obszerność materiału dowodowego oraz konieczność zasięgnięcia opinii biegłych.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną m.in. w sprawach dotyczących odszkodowań z OC, AC, ubezpieczeń na życie, powypadkowych oraz od Skarbu Państwa.

 

 

Pozostałe specjalizacje

  • Prawo rodzinne

  • Prawo spadkowe

  • Regulowanie praw do nieruchomości

  • Prawo spółek handlowych

  • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

  • Prawo administracyjne

  • Umowy cywilnoprawne

  • Prawo pracy

  • Prawo ubezpieczeń społecznych

Phone: 123-456-7890
Fax: 098-765-4321
Chicago, IL 60606
123, New Lenox